Làm mờ khuôn mặt

Dễ dàng ẩn khuôn mặt trong ảnh với hiệu ứng làm mờ. Tự động làm mờ nhiều khuôn mặt trong một bức ảnh hoặc làm mờ các phần cụ thể trong ảnh.

/
iloveimg
Viết văn bản tại đây
Arial
Arial
Impact
Arial unicode ms
Verdana
Courier
Comic
Times new roman
Lohit marathi
Lohit devanagari
Background color
Font color:
Font shadow:
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Drive
Đang tải lênNhận được các tập tin từ Dropbox
Đang tải lên tệp 0/0
Thời gian còn lại - giây - Tốc độ tải lên - MB/S
Đã tải lên

Đang đóng dấu ảnh...

Đang xử lý
Woops! Có lỗi xảy ra với kết nối Internet của bạn...